Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU
DO PORTALU MOJEMIASTO.UM.ZIELONA-GORA.PL

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego Portalu e-urząd prowadzonego przez Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta.
 2. Przed rozpoczęciem z korzystania z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzeniem jego przyjęcia.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2022 roku do czasu jego zmiany.
 4. Usługi doręczone do Urzędu za pośrednictwem Portalu przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane przez Urząd.

DEFINICJE:
Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Gmina – Miasto Zielona Góra z siedzibą przy ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP:973-100-74-58, REGON: 970770178
 2. Urząd – Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
 3. Portal – system teleinformatyczny, zgodny z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, będący własnością Gminy, dostępny pod adresem: https://mojemiasto.um.zielona-gora.pl zapewniający dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez Urząd.
 4. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Gminą w ramach Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Konto – zespół indywidualnych i niepowtarzalnych cech identyfikujących Użytkownika na Portalu w szczególności jego login, hasło, dane osobowe lub dane identyfikujący inny podmiot niż osoba fizyczna, adres e-mail itp.
 6. Płatność on-line – usługa udostępniona na Portalu na warunkach określonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. w „Regulaminie usługi PayByNet”, dostępnym na stronie: https://pbn.paybynet.com.pl/PayByNet/images/RegulaminPayBynet.pdf
 7. Profil zaufany – bezpłatny środek identyfikacji elektronicznej umożliwiający podpisywanie podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.
 8. Podpis zaufany – Profil zaufany uzupełniony o pieczęć elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 9. Podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

CEL FUNKCJONOWANIA I DOSTĘPNOŚĆ PORTALU:

 1. Portal powstał w ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra w celu świadczenia na rzecz mieszkańców Gminy usług drogą elektroniczną umożliwiających Użytkownikom interaktywne wypełnianie wniosków i formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, a także w celu informowania mieszkańców Gminy o trybie i sposobie realizacji usług przez Urząd.
 2. Gmina dołoży wszelkich starań, aby Portal był dostępny i w pełni funkcjonalny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Wszelkie awarie w funkcjonowaniu serwisu Gmina będzie się starać usunąć w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Gmina zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania Portalu celem parametryzacji i konserwacji. Czas tych prac będzie dobierany w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.
 4. Portal jest dostępny na wszystkich urządzeniach posiadających dostęp do sieci Internet które wyposażone są w przeglądarkę Internetową. Zgodnie z zaleceniami producenta zaleca się stosowanie przeglądarek: Mozilla Firefox lub Google Chrome.

WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU:

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także przepisów Regulaminu. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu bądź działań Użytkownika naruszających prawo bądź dobre obyczaje, Gmina może zablokować lub wyłączyć Użytkownikowi dostęp do Portalu. Wówczas Gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niemożnością skorzystania z Portalu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie drogą elektroniczną przez Urząd, na Konto Użytkownika w Portalu: Urzędowych Poświadczeń Odbioru, dokumentów elektronicznych, powiadomień i notyfikacji.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania Konta w Portalu.
 3. Dokumenty składane za pośrednictwem Portalu uważa się za doręczone do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w skrzynce kontaktowej Urzędu.

PŁATNOŚCI:

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu jest darmowe, jednakże realizacja niektórych usług może wymagać wniesienia opłaty określonej odrębnymi przepisami prawa.
 2. Jeśli udostępniono taką funkcjonalność, płatność za realizację usług, o których mowa w pkt. 1 można wykonać za pośrednictwem Płatności on-line, w pozostałych przypadkach należy dokonać płatności w innej formie, a do usługi wymagającej wniesienia opłaty należy dołączyć skan lub plik zawierający potwierdzenie dokonania opłaty.

KONTO:

 1. Założenie Konta za pośrednictwem Profilu zaufanego polega na zalogowaniu się do Portalu za pośrednictwem Profilu zaufanego. Konto od razu jest aktywowane.
 2. Po założeniu Konta/zalogowaniu się za pośrednictwem Profilu zaufanego, należy zaakceptować regulamin.
 3. Po założeniu Konta/zalogowaniu się za pośrednictwem Profilu zaufanego, użytkownik powinien przejść do sekcji „Moje konto” i uzupełnić dane adresowe. Dane te będą wstawiane w odpowiednie pola formularzy elektronicznych, jeśli taka funkcjonalność w danej usłudze została przewidziana.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika sprzeczne z prawem. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.
 2. Gmina nie ponosi również odpowiedzialności za zrealizowaną usługę, jeżeli usługa ta została zlecona przez inną niż Użytkownik osobę w sytuacji, gdy Użytkownik nie stosował się do zasad opisanych w dziale „Warunki użytkowania Portalu”.
 3. Gmina dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągły dostęp do Portalu, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przekroczenie terminu złożenia wniosku/informacji/deklaracji lub innego dokumentu terminowego w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Portalu lub jego czasowej niedostępności.

PRZEPISY KOŃCOWE:

 1. Gmina zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu. Każdy użytkownik zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści Regulaminu przez Użytkownika umowa o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Portalu wygasa i Użytkownik traci dostęp do Portalu.
 2. Użytkownik może zażądać usunięcia konta w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: informatyka@um.zielona-gora.pl W temacie wiadomości należy wpisać: „Usunięcie konta e-urząd”, a w treści podać swój nr PESEL. Wiadomości e-mail o innym temacie lub o innej treści będą ignorowane.
 3. Reklamacje na funkcjonowanie Portalu rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. Reklamacje należy wnosić na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 Z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej „RODO”, administratorem danych osobowych użytkowników portalu jest Prezydent Miasta Zielona Góra z siedzibą przy ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra.
 2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej http://bip.zielona-gora.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych ,e-mail: iod@um.zielona-gora.pl, tel.: 68 45 75 606.
 1. Dane osobowe użytkowników portalu będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków składanych za pośrednictwem Portalu na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Kodeksu postępowania administracyjnego oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 6 ust.1 lit. c RODO.
 2. Dane osobowe użytkowników portalu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zobowiązań z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, które wynikają z ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 - tekst jednolity) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 333 - tekst jednolity z późn. zm.), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 - tekst jednolity z późn. zm.);
 3. Dane osobowe użytkowników portalu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zobowiązań z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 – tekst jednolity z późn. zm.);
 4. Odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 tekst jednolity z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
 2. Użytkownicy portalu posiadają prawo z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę danych osobowych użytkowników portalu, przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 5. Dane osobowe użytkowników portalu nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.


Zielona Góra, dnia 1 luty 2023 roku